September 7, 2006

CampFest Video

The Infamous CampFest Video!
CampFest Video!
CampFest Video!
how many times can we say it?Translation:
To je pokolenie tých, ktorí sa pýtajú po ňom, generácia hľadajúcich Tvoju tvár, ....... Žalm 24: 6
Such are the people that love the LORD, that seek the face of the God of Jacob.

Obnovenie - Renewal
Zjednotenie - Uniting
Prebudenie - Revival
Vízia je Ježiš – The Vision is Jesus
Smädní po Tebe – Thirsty for You
Je to život v inej dimenzii – It’s life in another dimension

Kto smie vystúpiť na vrch Hospodinov? Kto môže stáť na Jeho svätom mieste?.....Žalm 24:3
Who may go up the mountain of the LORD? Who can stand in his holy place?

Ľud, ktorý si vytvorím, bude rozprávať moju chválu.....Izaiáš 43:21
The people whom I formed for myself, that they might announce my praise.

Vízia je armáda mladých ľudí – Vision is an army of young people
Generácia ktorá sa modlí – generation that prays
Vízia je svätosť – vision is holiness
Priezrační - trancperency
Čistí – Pure
Na tvári pred Tebou – On my face in front of You

Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch a kopec zníži; čo je kopcovité, nech je rovinou a čo hrboľaté, nížinou....Izaiáš 40:4
Every valley shall be filled in, every mountain and hill shall be made low; The rugged land shall be made a plain, the rough country, a broad valley
A zjaví sa sláva Hospodinova...Izaiáš 40:5
Then the glory of the LORD shall be revealed

...Pozdvihnite sa, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy. –
Open up, ancient doors,and let the King of glory enter.

A ktože je to ten Kráľ slávy? Hospodin Zástupov, on je Kráľom slávy. Žalm 24:9,10
Who is this king of glory? The LORD of hosts is the king of glory

Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; staré pominulo,
všetko je nové. .....2 Korinťanom 5.17.
whoever is in Christ is a new creation: the old things have passed away; behold, new has come

Iná DNA, Realita, nebezpečne príťažliví – New DNA, Reality,Dangerously attractive.

ON Zvíťazí – HE will win

1 comment:

Miss Brenda said...

Thrilled to see this. Somehow I expected it was about an hour and a half long--as much work as you did on it and as much time as it took. Still--very impressive. Thanks for the translation. Love you

Post a Comment